D İle Başlayan Erkek İsimleri

tarafından
449
D İle Başlayan Erkek İsimleri

Bazen bir harfe takılır kalır insan. İster ki her isim o harfle başlasın. Çocuğu için düşündüğü ve koymak istediği isim de o harfle başlasın ister. Kendince uğurlu bir harf olabilir ve çocuğunun ismi de o harfle uğura bulansın isteyebilir. D olabilir o harf mesela. Peki hangi isimler vardır D ile başlayan? Bir göz atalım ne dersiniz? İşte D ile başlayan erkek isimleri

D İle Başlayan İsimler

Dağaşan : Dağları aşıp giden, engel tanımayan

Dağhan : Oğuz Han’ın oğlu, eski Türk inanışına göre doğa tanrılarından

Dağlı : dağlık yerleşim yerlerinde yaşayan kimse

Dağtekin : dağ gibi ve biricik, dağ gibi şehzade, dağ prensi

Dalan : dal gibi olan, dal gibi ince yapılı

Dalay : deniz, dal gibi ince Ay gibi güzel

Dalayer : deniz yiğidi, dal gibi ince ve ay gibi güzel kimse

Dalbaşar : saldır ve başarıya ulaş

Dalca : dal gibi, dala benzer

Dalım : dal gibi güzel olanım

Dalince : dal gibi ince yapılı

Dalsar : saldır ve sar, saldır ve kuşat

Daniş : Bilgi, bilme, danışma

Darcan : sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş

Dardoğan : zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan

Dayanç : katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış

Değer : bir şey için kararlaştırılan, biçilen fiyat, bir şeyin ya da bir kimsenin Taşıdığı yüksek nitelikler

Deha : Dahi, zekaca çok üstün olan

Demir : Bildiğimiz, demir / Ondan korkanlar trene binmez.

Demiralp : demir gibi sağlam yiğit

Demiray : demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel

Demirbilek : sağlam bilekli, güçlü kimse

Demirbüken : demiri bükebilecek denli yiğit kimse

Demircan : demir gibi sağlam kimse

Demirdelen : demiri delebilecek güçte olan

Demirel : güçlü el

[reklam id=1]

Demirer : demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse

Demirgüç : sağlam ve güçlü kimse

Demirhan : Yakut Türklerinden olan Sular arasında tanrı sayılan ve dağ Başlarında oturduğuna inanılan kutsal ruhlardan biri

Demirkan : sağlam ve güçlü kan

Demirkaya : demir ve kaya gibi sağlam kimse

Demirkıran : güçlü kimse, babayiğit

Demirok : sağlam ok, demirden yapılmış ok

Demirol : demir gibi güçlü ol

Demiröz : özü demir gibi sağlam olan

Demirtaş : demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle

Demirtiken : demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade

Demirtuğ : demirden yapılmış sorguç

Demirtürk : demir gibi Türk

Demiryürek : yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse

Dengiz : deniz

Dengizer : denizci, deniz eri, deniz adamı

Deniz : Bu da bildiğimiz masmavi sular

Denizalp : denizler yiğidi

Denizer : denizci, deniz eri, deniz adamı

[reklam id=1]

Denizhan : ünlü Oğuz Destanı’na göre, Oğuz Han’ın altı çocuğundan En küçüğü, eski Türklerin inanışına göre doğa tanrılarından biri

Denizman : denizci, deniz adamı

Deniztekin : denzi şehzadesi

Denker : uygun er

Denktaş : yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, Yaşıt, akran, eşit özdeş

Deren : tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen

Derin : dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan

Derinöz : özü derin olan kimse, derin özlü

Derlen : başkaları seni toplasın, derleme işine konu ol, toparlasınlar, toplan

Derviş : Alçak gönüllü, hoşgörü sahibi

Devlet : Belirli bir toprak parçası üzerinde içte güvenliği, dışta bağımsızlığı amaçlayan halk topluluğu

Devrim : Kısa sürede meydana gelen önemlive temelli değişiklik

Devrimer : devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi

Dicle : kaynağı Kuzeydoğu Anadolu’da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklarından da geçerek denize dökülen büyük akarsu

Dikalp : dik başlı yiğit

Dikçam : eğik olmayan çam

Dikdal : eğik olmayan dal

Diker : başı dik kimse, dik başlı yiğit

Dikmen : koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer

Diktaş : eğik olmayan taş

Dilaver : Yiğit / Yürekli

Dilek : istenilen şey, dilenen şey, istek

[reklam id=1]

Diler : dileyen kimse, isteyen kimse

Dilercan : dileyen can, dileyen kimse

Dilmen : dil bilen kimse, dilci

Dincel : dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el

Dinç : sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı

Dinçalp : güçlü yiğit, güçlü ve yiğit

Dinçay : güçlü ve ay gibi

Dinçel : güçlü el, güçlü kimse

Dinçer : Dinç + Er / Yorgunluk bilmeyen güçlü sağlam

Dinçerk : güçlü kuvvetli kişi

Dinçkal : herzaman sağlıklı ve güçlü kal

Dinçkaya : güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü

Dinçmen : sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek

Dinçok : sağlam ok, güçlü ok

Dinçol : gücü kuvveti yerinde biri ol, güçlü ol

Dinçöz : dinç kimse, dinç özlü, güçlü kimse

Dinçsan : dinç ve ünlü

Dinçsel : güçlü sel

Dinçtaş : güçlü taş

Dinçtürk : sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk

Diren : karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı

Direnç : karşı koyn güç, dayanan güç

Dirican : sağlıklı güçlü kimse

Dirisoy : güçlü soy, canlı soy

Dirlik : düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç

Doğa : kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat

[reklam id=1]

Doğal : olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay Olmayan, yapmacıksız

Doğan : küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin

Doğanalp : şahin ve yiğit yiğit kimse

Doğanay : ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir

Doğaner : şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit

Doğangün : doğmakta olan, doğan güneş

Doğantan : (şafakta doğan için) tan gibi doğmuş olan, yeni tan

Doğar : doğmazlık etmez

Doğruer : yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse

Doğrul : herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol

Doğruol : eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol

Doğruöz : Içi dışı bir kimse, özü doğru

Doğu : Güneşin doğduğu yön

Doğuer : doğu yiğidi

Doğukan : Doğunun hakanı

Doğuş : doğma, doğma biçimi, yaradılış

Dolun : dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü

Dolunay : yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış Ay, Ay’ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse

Dora : doruk

[reklam id=1]

Doruk : Dağ ya da tepenin en yüksek yeri/ Şahika

Doruktekin : yüce ve biricik, yüce şehzade

Dost : sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş

Dönmez : İnandığını yapar, tuttuğu yolda gider, caymaz, vazgeçmez

Dönmezer : Inandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit

Dumrul : Dedem Korkut öykülerinde geçen bir ad

Duran : ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen

Duraner : duran yiğit

Durcan : “sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın” anlamında, çocuğu yaşamayan Ailelerin koyduğu bir ad

Durgun : hareketli olmayan, sakin

Durguner : sakin kimse

Durhan : Turhan

Durmuş/Dursun : Çocukların sık ölümleri karşısında konulan dilek ifadesi

Duru : bulanık olmayan, temiz berrak

Durualp : temiz ve yiğit kimse

Durukal : temiz kal, berrak kal

Durukan : Soylu kan sahibi

Durul : (“durulmak’tan buyruk) duru bir duruma gel, durulaş, berraklaş

Duruöz : temiz özlü kimse

Durusan : adı sanı temiz kimse

Durusel : bulanık olmayan sel, berrak sel

Durusoy : temiz soylu, saf kanlı

Durusu : bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl

[reklam id=1]

Durutekin : temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temz şehzade

Duyal : Duygulu duyarlı çabuk duygulanan

Duygu : Duyabilme, his, gönülde uyanantepki

Duygun : duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu

Duysal : içli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, Duyusal

Dünya : Yeryüzü

D İle Başlayan Kız İsimleri